Dialog SIK

Styrelsen i Kommunikologföreningens (KF) sammanfattning SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta

Kommentarer efter styrelsens uttalande 22 maj 2017 Fackdokumentation och Samarbete Styrelsens sammanfattning kring frågan om SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta. Föreningen är fortsatt öppen för samarbete i praxis, under förutsättning att ramar syften och teman ligger i linje med Kommunikologföreningens mandat. Med erfarenheter från tidigare styrelser och ledamöter att många timmars fysiska möten och goda tillstånd, i efterhand skapat otydlighet, bland de medverkande med skiftande uppfattningar, tolkningar om vad som sas och beslutades. Dessvärre har dessa möten skapat mer otydlighet än klargörande. Styrelsen för (KF) har därför som förberedelse inför inbjudan till fysiskt möte med Fleiner & Sjøbakken/SIK för dialog kring samarbete samt på uppdrag av bl.a. fler...

Nyhetsbrev nr. 5, 2017

Styrelsen i Kommunikologföreningen (KF) har beslutat att skicka ut ett allmänt uttalande för kännedom. När Kommunikologföreningen skickade ut ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” till medlemmarna, så informerade styrelsen om detta på Facebook, både på vår egen slutna sida samt den slutna sidan ”Vi som utvecklas i kommunikologi”, där även studerande och kommunikologer som inte är medlemmar i KF finns med. Vi fick mycket positiv respons från många. Några tog dock upp en diskussion om hur de uppfattade legitimiteten för Kommunikologföreningens Fackdokumentation, detta berörde även olika uppfattningar om relationen mellan kommunikologer i allmänhet, samt Kommunikologföreningen och Skandinaviskt Institut för Kommunikologi (SIK) med sitt kvalitetsråd mer specifikt. Många av er so...

Uttalelse fra styret etter nyhetsbrev fra Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for kommunikologi 16.06.2016

Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi har sendt ut et nyhetsbrev 16.06.2016. Imidlertid er informasjonen som gis om Kommunikologforeningen uriktig og misvisende. Rådet skriver: Föreningen har valt att inte ha något samarbete med Skandinavisk Institutt for Kommunikologi från och med den 23 januari 2016. Fundamentet för samarbetet har varit en gemensam intention om vidareföring av disciplinen och kvalitetssäkring som gemensam plattform. På Kommunikologföreningens årsmöte den 23 januari 2016 röstade medlemmarna i föreningen fram ett beslut som innebär att samarbetet inte längre finns kvar. Efter årsmötet har Institutet bjudit in Kommunikologföreningen till ett möte för att öppna diskussionen om relation och hur samarbete skulle kunna se ut. Föreningens styrelse väljer at...

Kontakt mellom styret og Skandinavisk Institutt for Kommunikologi i 2016

Styret i foreningen og SIK har i løpet av 2016 hatt følgende kontakt: Styret forespurte Skandinavisk Institutt for Kommunikologi og deres kvalitetsråd om de ønsket å bidra til nettverkstreff i Stockholm den 20. februar 2016, en forespørsel som SIK og kvalitetsrådet avslo. Styret har bedt SIK om en skriftlig klargjøring av deres standpunkter i følgende saker: Det foreningen kaller «standards» og eierskap til disse. Hva sertifisering fra Fleiner & Sjøbakken/SIK innebærer utover bevis for gjennomført utdanning. SIK og kvalitetsrådets rammer, organisering samt kort informasjon om pågående prosesser og de arbeidsgrupper som har startet å arbeide. SIK ba i e-post den 6. mars 2016 om et møte for å diskutere samarbeid med foreningen, sertifikater og standard utarbeidet av Kommunikologforeninge...

UTTALANDE FRÅN KOMMUNIKOLOGFÖRENINGENS STYRELSE till kommunikologistuderande och kommunikologer

Vi tycker att det mycket positivt att det relativt nybildade kvalitetsrådet under SIK, nu publicerat information och klargör rådets ramar se http://kommunikologi.no/kvalitetsradet.html. Vi vill med ledning av detta försöka att bidra till mer än mer tydlighet om de olika aktörer som finns i nätverket av kommunikologer och aktörernas olika roller. SIK/kvalitetsrådet har ansvaret för att svara på frågor som har med ”fag/(akademi)utveckling” av disciplinen och dess historia att göra. Utbildarna (SIK och de andra utbildnings programmen) har ansvaret för att svara på vad de undervisar om i sina utbildningar. Kommunikologföreningen är en aktör under en självständig ram som individer av kommunikologer har satt upp för att kunna mötas i gemenskap som kommunikologer. Föreningen kan och vill vara ett...