Kvalite / Nyhet

Forslag til standard for kommunikologisk terminologi – utkast for synspunkter

Till medlemmar i Kommunikologföreningen, övriga kommunikologer och studenter i Kommunikologi

FÖRSLAG TILL FACKDOKUMENTATION FÖR KOMMUNIKOLOGER
Dokument är ett utkast till beskrivning av materialet, ord och begrepp som används inom metadisciplinen Kommunikologi©. Avsikten är att uppdaterad information ska vara tillgänglig för alla kommunikologer. Styrelsen har som förslag valt att kalla dokumentationen en «Standard» samt materialet för «taxonomi» då detta ankrar till andra professionella ramar, se nedan, och för att en standard är en giltig referens. Presuppositionen bakom förslaget är att eftersom vår disciplin är tvärdisciplinär så bör, inte minst vi som kommunikologer, använda nyttiga begrepp från andra områden/discipliner.

Att läsa standarden ger inte tvärdisciplinär metakompetens. Kommunikologer kan välja att referera till denna i framtiden.

Bakgrund
Förslaget har hittills genomgått följande steg:

  • Det blev först utarbetat av Monika Eknes efter kvalitetssäkringsveckan i september 2014.
  • Efter kongressen 2014 bildades en arbetsgrupp bestående av Linda Nilsson, Max Wilhemsson och Monika Eknes. Kommentarer från arbetsgruppen blev inarbetade i förslaget.
  • Dåvarande feedbackservicegruppen mottog förslaget, men hann aldrig behandla det. Kommentarer från Morten Aanerud blev emellertid mottagna och inarbetade.
  • Styrelsen har därefter tillsammans med feedbackservicegruppen och valberedningen kommenterat och vissa justeringar har gjorts.

Förslag till process och ägarskap

  • Standarden bör ägas av Kommunikologföreningen
  • Standardförslaget bör skickas runt för att efterfråga kommentarer/synpunkter bland alla föreningens medlemmar, kommunikologer och studenter i kommunikologi
  • Genomgång och återkoppling från SIK
  • När styrelsen anser att förslaget är tillräckligt förankrat bland medlemmarna, lägger styrelsen fram standardförslaget för godkännande som en standard på ett årsmöte
  • Standarden bör uppdateras med lämpliga tidsintervall, så att den är ett uppdaterat, levande och öppet material för medlemmarna i föreningen och andra kommunikologer
  • Standarden bör finnas i svensk, norsk och engelsk översättning, som ett minimum.

Generellt om standarder
Standardisering är ett verkningsmedel för att säkra kongruent kvalitet.

Standardiseringsarbete förekommer i utvecklingsprocesser som involverar många fackexperter på standardens fackområde. De olika experterna bidrar med sin kunskap. Detta säkrar förankring, ägarskap och bäst möjliga kvalitet på standarden.

Det forskas inte «på» standarder. Standarder beskriver «state of the art» och är resultatet av val och förhandlingar, baserat på den kunskap som är tillgänglig både från forskning och från praxis. Av samma skäl ställs det inte frågor om en standard er «vetenskaplig».
Standarder är giltiga referenser i vetenskapliga arbeten. Användandet av en given standard är ett val och vid några tillfällen pålagt genom tillstånds- eller kontraktskrav.

Ingen förväntar att personer utan relevant fackkunskap kan förstå en given standard.

Här är en översikt över standarder utgivna av ISO:
http://www.standard.no/fagomrader/
http://www.sis.se/ (Tryck på Âmnesområde på vänsta sidan)

Standarder utges också av professionsorganisationer, se till exempel
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx

Wikipedia om standard:
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard
https://en.wiktionary.org/wiki/standard

Her er forslaget til Standard for kommunikologisk terminologi:

UTKAST-FÖR-SYNPUNKTER-Svensk-version-av-Standardförslaget.docx (docx)

Send dine kommentarer til styret@kommunikologforeningen.org innen 8. januar 2016.

Share This Post

Leave a Reply