Föreningens historia

Kommunikologföreningen, stiftad 27 maj 2011, är en politisk och religiöst obunden organisation öppen för de som studerar eller har fullföljt utbildning/studier via program som är kongruent med ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi” utgiven av Kommunikologföreningen.

Organisationsidé: Föreningen samlar kollegor inom området kommunikation och förändring / metakommunikation / kommunikologi för utbyte av erfarenheter samt stöd i kompetensfrågor.

Föreningens intentioner är:

 • Ett engagerat, inspirerat och professionellt nätverk för medlemmar
 • En tydlig och erkänd kompetens inom kommunikation och förändring / metakommunikation / kommunikologi
 • Nytta i samhället genom ökad precision och flexibilitet vid förändringsarbete

Enligt årsmötesbeslut, april 2018, är KFs fokusområden fortsatt framåt:

 • Styrelsen skall driva processen med att uppdatera och utöka referenser i KFs Fackdokumentation, edition ll.
 • Att öppna upp för en bred demokratisk dialog kring namnet på föreningen och konsekvenser av en eventuell namnändring.

November 2019

Extraordinärt årsmöte

länk till protokoll

Extraordinärt årsmöte i Drammen

9 november 2019

Extraordinärt årsmöte för stadgeändring arrangerades av styrelsen på uppdrag av årsmötet.

Styrelsens förslag till stadgeändring fick bifall.

Det innebär att:

 • Föreningen är ett nätverk för våra medlemmar. Tidigare använt namn/begrepp ”kommunikolog” – ersätts med ”medlem” i relevanta skriftliga dokument/media, i tryckt och i digital form.
 • KFs preciserar att huvudsyftet att samla medlemmar med kompetens inom kommunikation & förändring/ metakommunikation / kommunikologi. (Kärt barn har många namn, för många är namnet på föreningen mycket viktigt)
 • KF tar bort hedersmedlemskap. Viktigt demokratisk profil för föreningen är personligt medlemskap, vilket ger en (1) röst. Tidigare hedersmedlemskap har därmed upphört.
 • Den som har gått utbildning som inte var/är godkända av Fleiner & Sjöbakken välkomnas som medlem, förutsatt att utbildningen är kongruent med KFs Fackdokumentation och efter sedvanlig ansökan
 • Studerande kan bli medlemmar om utbildningen är kongruent med KFs Fackdokumentation (som är under ständig utveckling).
 • Samtliga definitioner är nu separerade/borttagna ut stadgarna. Definitioner samlas hädanefter i föreningens Fackdokumentation, där samtliga medlemmar som önskar har möjlighet att bidra med utveckling av. Edition ll planeras under 2020

Årsmöte 2019

Årsmöte nr. 8

länk till protokoll

Årsmöte i Arvika

6 april 2019

Årsmötet gick återigen smidigt, ny ordförande valdes och
styrelsen ombads att:

 • Föreslå ändringar i stadgar och kalla till extraordinärt
  årsmöte
 • Ändra text på hemsidan
 • Arbeta för en långsiktig vision(10 år och längre)

Kongress 2019

Kongress nr. 9

länk till invitasjon og program

Kongress i Arvika

5-7 april 2019

 • Nyhet! Live-sändning via föreningens facebook, medlemmar kunde interagera från annan plats
 • Presentationer
 • Open space

Oktober 2018

Kongress nr. 8

länk till rapport

Kongress på Bosön

19-21 oktober 2018

 • Föreläsningar
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Presentationer
 • Neuromotorisk träning
 • Öppet forum

April 2018

Årsmöte nr. 7

länk till protokoll

Årsmöte i Örebro

14 april 2018

Årsmötet avklarades effektivt på rekordtid och gav mandat till styrelsen att:

 • Prioritera fackdokumentationen, edition ll
 • Diskutera ev. namnändring av föreningen och utreda konsekvenser

 

April 2018

Kongress nr. 7

länk till rapport

Kongress i Örebro

13-15 april 2018

 • Nyhet med externa föreläsare!
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Neuromotorisk träning
 • Korta filmer spelas in för medlemmar som inte kunde vara där

Oktober 2017

Kongress nr. 6

länk till rapport

Kongress i Arvika

13-15 oktober 2017

På kongressen genomfördes aktiviteter och presentationer med olika teman:

 • Vårt gemensamma material översatt till organisationsnivå
 • Dra åt samma håll
 • Utbildare i metakommunikation
 • Neuromotorisk träning
 • Öppen ram: frågeställningar/teman från deltagare

Augusti 2017

Uttalande

Länk till uttalande

Uttalande från styrelsen

11 augusti 2017

 • Styrelsen uttalar sig på hemsidan och facebook på grund av den debatt om föreningens Fackdokumentation som varit under sommaren

Juni 2017

Ny hemsida

Ny hemsida lanseras

2017-06-29

 • För att underlätta dialog och diskussion
 • Förbättrad säkerhet och prestanda

Maj 2017

Fackdokumentation för kommunikologer

Länk till info om fackdokumentation

Fackdokumentation för kommunikologer

2017-05-03

 • Första editionen översatt på norska, svenska och engelska
 • Tryckt
 • Distribuerad till medlemmar i föreningen och externa beställare

Februari 2017

Årsmöte nr. 6

LÄNK TILL Protokoll från årsmöte

Årsmöte i Arvika

2017-02-04

 • Fackdokumentation fastställd
 • Styrelsen fastslås ombesörja översättning, tryck och distribution av fackdokumentation
 • Justering av stadgar gällande krav för medlemskap

Februari 2017

Kongress nr. 5

Länk till artikel med filmer

Kongress i Arvika

3-5 februari 2017

 • Arrangerad i anslutning till årsmöte
 • Inspirationsföreläsningar av kollegor
 • Erfarenhetsutbyte
 • Fagliga frågor och synpunkter till stadgeförändringar diskuterades

Oktober 2016

Kongress nr. 4

Länk till referat

Kongress i Arvika

22-25 september 2016

 • Fokus på fagliga frågor och innehåll i fackdokumentation inför kommande årsmöte
 • Arbete med stadgar knutet till medlemskap och vidare utveckling av föreningen
 • Uppdateringsfördrag om hjärnforskning
 • Fagligt och socialt med trygga ramar och högt i tak

Maj 2016

Uttalande

Länk till uttalande

Uttalande från styrelsen

22 maj 2016

Kontakt mellan styrelsen och Skandinavisk Institutt for Kommunikologi i 2016

 • Dokumentation
 • Certifiering och återkallande av certifikat
 • SIK och kvalitetsrådets ramar

April 2016

Nätverksträff

Länk till invitation

Oppsummering (doc)

Nätverksträff Drammen

2016-04-30
Dokumentation

 • Vilken dokumentation har kommunikologer behov av?
 • Hur kan vi som kollegium uppfylla behoven för dokumentation?

April 2016

Enkät: Effekt av kommunikologisk kompetens

Länk till rapport

Enkät: Effekt av kommunikologisk kompetens

2016-04-22

 • Bland kommunikologer och studenter i perioden 4. – 15. mars 2016. 125 svar.
 • Cirka 90% använder och har stor eller mycket stor användning av sin kommunikologiska kompetans i sitt arbete
 • Nästan 75% efterfrågar ”Skriftlig dokumentation (materialet, ”fag-historien”, standard mm.)” och nästan 55% efterfrågar ”vetenskapliga referenser”.

Februari 2016

Nätverksträff

Länk till invitation

Referat (pdf)

Nätverksträff Stockholm

2016-02-20

 • Om pågående debatt i svenska riksmedier om vår disciplin
 • Vad kan vi kommunikologer lära?
 • Slutsatser och konsekvenser

Januari 2016

Årsmöte nr. 5

LÄNK TILL PROTOKOLL

Årsmöte i Oslo

2016-01-23

 • Beslut att en ”standard” ska tas fram
 • Uttalande angående SIKs återkallande av certifikat
 • Justering av stadgar inkl ta ut krav till sammarbetsavtal med SIK
 • Intentionsformulering diskuteras – årsmötet beslutade att behålla intentionsformuleringen

November 2015

Nätvärkstreff

Länk till inbjudan och program

Sammanfattning av inspel efter nätverksträff i Oslo

Nätverksträff

2015-11-10. Oslo
2015-11-18. Stockholm
2015-11-24. Borås

«Metadisciplinen Kommunikologi© är etablerad, nu är vi redo för vidareföring».

 • Vad ska till för att stärka gemenskapen så att vi kan få till erfarenhetsdelning och utveckling?
 • Hur kan nätverket stimulera till att kommunikologer tänker själva,
  tänker nytt, bygger upp varandra, vågar att vara synliga och leverera resultat?
 • Hur kan vi paca omvärlden, ta fram skriftligt material och skapa
  förståeliga presentationer på hemsidor och i möten med människor?

Oktober 2015

Kongress nr. 3
Länk till referat

Kongress i Arvika

8-11 oktober 2015

 • Fokus på trygga, öppna ramar för erfarenhetsutbyte och diskussion
 • Dåtid // nutid // framtid

Augusti 2015

Möte

Möte mellan styrelsen och SIK

Augusti 2015

 • Rörande samarbetsfrågor och föreningens självständighet
 • Det framgår att parterna står långt ifrån varandra

Juni 2015

Öppna protokoll från styrelsemöten

LÄNK TILL PROTOKOLLER FRÅN STYRELSEMÖTER

Öppna protokoll från styrelsemöten

2015-06-23

 • Den nya styrelsen fattar beslut om att publicera alla protokoll från styrelsemöten på hemsidan.

Juni 2015

Extraordinärt årsmöte

LÄNK TILL PROTOKOLL

Extraordinärt årsmöte i Stockholm

2015-06-14

 • Ny intentionsformulering fick ej bifall
 • Flera styrelsemedlemmar avgick
 • Nya styrelsemedlemmar valdes
 • Information om SIKs kvalitetsråd och tillbakatagning av certifikat
 • Beslut på årsmötet att upprätthålla föreningens självständighet och valda intentioner

Juni 2015

Föreningens ordförande avgår

Länk till begrundelse (pdf)

Föreningens ordförande avgår

2015-06-02

Ordförande avgick med skriftlig begrundelse till medlemmarna

 • Klarade inte att leverera på årsmötets mandat – både bygga en självständig förening styrd av medlemmarna och samarbeta med SIK*
 • Flertal i styrelsen är för att fokusera på samarbete med SIK framför att skapa en självständig förening

*SIK hade satt som villkor att intentionsformuleringen måste ändras för att ett samarbete skulle vara aktuellt.

Våren 2015

Återkallning

SIK återkallar certifikat

SIK med sitt egna kvalitetsråd sänder brev med återkallning av certifikat till ett antal kommunikologer.

SIK önskade att föreningen skulle ha en aktiv roll i detta, men styrelsen avslog. (Styrelsen föreslog förhandling mellan parterna).

2015-05-16

Ny version av hemsida

Ny version av hemsidan

2015-05-16

 • Presentation av uppdaterad hemsida med förändrad ny layout.

Maj 2015

Nätverksträff

Invitation Stockholm

Invitation Oslo

Nätverksträff i Oslo och Stockholm

2015-05-09

 • Bidra i diskussionen!
 • Kommunikolog – en stark titel: Vad ska till
 • Filtrering av olika professionstitlar och – föreningar, krav till efterutbildning, auktorisationer mm.
 • Olika förslag på användande av titel mm. Presentation med diskussion.

Mars 2015

Möte

Möte mellan föreningen och SIK, Stockholm

2015-03-16

 • Föreningens intention
 • Återkallning av certifikat

Februari 2015

Möte

Möte mellan föreningen och SIK, Oslo

2015-02-05

 • Föreningens intention och organisation
 • Samarbete

Januari 2015

Årsmöte nr. 4

LÄNK TILL PROTOKOLL

Årsmöte i Stockholm

2015-01-24

 • Stadgar justeras
 • Organisationsidé fastställs
 • Intentioner fastställs

Årsmötet valde förslag från arbetsgruppen från juni 2014 och justerade stadgarna.

Organisationsidé: Föreningen samlar kommunikologer för kollegialt utbyte av erfarenheter samt stöd i kompetensfrågor.

Föreningens intentioner är:

 • ett engagerat, inspirerat och professionellt nätverk av kommunikologer
 • en tydlig och erkänd kommunikologisk kompetens
 • nytta i samhället genom ökad precision och flexibilitet vid förändringsarbete.

November 2014

Kurs

Kurs i hypnos, Stockholm och Oslo

2014 november och december

Föredrag och kurs – 1 dag

Oktober 2014

Kongress nr. 2

LÄNK TILL rapport/ Bildsammanfattning (pdf)

Kongress i Arvika

25-28 september 2014

 • Presentationer (se rapport)
 • Flera arbetsgrupper startas som arbetar under kongressen och presenterar vad som kommit fram. (Arbeten fortsätter efter kongressen)
 • En grupp börjar arbetet med att ta fram en ”standard”, ett skriftligt material på utbildningen som efterfrågats i fler år.
 • Förslag till intentionsformulering, organisationsidé mm presenteras och diskuteras(föreningens II och III ordning).

Juli 2014

Möte mellan SIK och styrelsen

2014-07-13

Revision av samarbetsavtal (blev aldrig slutfört).
SIK önskade samarbete med föreningen om indragning av certifikat från kommunikologer som höll utbildning utanför SIKs villkor.

Juli 2014

Arbetsmöte

Arbetsmöte i Stockholm med flera medlemmar

12-13 juli 2014

Översyn och förslag till:

 • stadgeförändringar
 • organisationsidé
 • intentioner

Juni 2014

Nätverksträff

Nätverksträff i Oslo

2014-06-11

Hjärnan som bästsäljare

 • Ledelse på hjernen – bok av Arne Selvik
 • Thinking, Fast and Slow – bok av Daniel Kahneman
 • m.m.

Juni 2014

Nätverksträff

Nätverksträff i Stockholm

2014-06-04

Hjärnan som bästsäljare

 • Flera forskningsmodeller kring hjärnan och nervsystemets funktion och evolution
 • Det rådande medicinska paradigmet jämfört med German New Medicine
 • Historisk utveckling av presuppositioner rörande hjärnan/andra delar av kroppen och beteenden i samhället
 • m.m.

Maj 2014

Möte

Möte mellan föreningen och SIK, Oslo

2014-05-21

 • Kongress 2014
 • Avtal mellan föreningen och SIK

Mars 2014

Möte

Möte mellan föreningen och SIK, Oslo

2014-03-24

 • Utvärdering av kongressen
 • Mötesarena och tema för samarbete

Februari 2014

Kollegialt möte

Kollegialt möte i Arvika

2014-02-16

 • Nora Bateson visar filmen ’An Ecology of Mind’ och håller föredrag

Februari 2014

Årsmöte nr. 3

LÄNK TILL PROTOKOLL

Årsmöte i Arvika

2014-02-15

 • Justeringar av stadgar genomfördes
 • Styrelsen presenterade uppdaterad hemsida för föreningen samt logotyp och färger (info i nyhetsbrev 2013-12-08)

September 2013

Kongress nr. 1

LÄNK TILL  Rapport från kongress (pdf)

Kongressprogram (pdf)

Kongress i Arvika

25-28 september 2013

 • Truls Fleiner och Jorunn Sjøbakken närvarade
 • Första kongressen i föreningens regi
 • Grupparbeten
 • Flera presentationer
 • Styrelsen informerade
 • Ett återkommande tema under kongressen som skapade många diskussioner var föreningens intention

Sommar 2013

Intervjuer

Samtal och djupintervju med ett 20-tals kommunikologer

Dåtid // nutid // framtid, erfarenheter och värderingar, intentioner

Vår och sommar 2013

Kvalitetsrådets arbete

Kvalitetsrådets arbete

 • Samtliga ledamöter i föreningens «Kvalitetsråd» och styrelsen ordförande deltog i SIKs «kvalitetssäkringsmodul» på Kreta.
 • Före, under och efter veckan hölls det möten med och utan SIK för att finna en gemensam plattform för samarbete och arbetet med kvalitetssäkring.
 • Det var i perioder ingen efterfrågan från medlemmar som önskade kvalitetssäkring. I følge SIK var det stora behov – också för att kvalitetsrådet tog initiativ till säkerhetsfeedback.

Juni 2013

Kollegialt möte

Kollegialt möte i Oslo, Göteborg och Stockholm

2013-06-

Tema: att träffas och diskutera/informera om teman och det arbete som varit vid Rollförberedelse för kvalitetssäkring i slutet av maj 2013

April 2013

Mediehantering

Mediehantering

2013-04-

 • Dokument framtaget och klargjort med SIK: Om Kommunikologföreningens mediehantering.
 • Klargörning av roller och plan för respons.
 • Representanter från styret hanterade kontakt med frilandsjournalist.

April 2013

Meddelande

Meddelande till medlemmarna

2013-04-21

Förtydligande av information angående kvalitetsfunktionen.

Mars 2013

Styrelsemöte och möte

Möte med SIK som del av styrelsemöte i Stockholm

2013-03-04

Kvalitetssamarbete med SIK

 • Samarbete pausat
 • Kvalitetsrådets medlemmar skulle delta på Rollförberedelse för kvalitetssäkrare (SIKs modul) och ha samtal med SIK om samarbete och arbetsprocess

Februari 2013

Möte

Möte med SIK. Helgeroa

2013-02-20

Ordförande och föregående ledare för kvalitetsrådet hade möte med SIK angående kvalitetsfunktionen och vidare samarbete.

Februari 2013

Årsmöte nr. 2

Länk till protokoll

Årsmöte i Stockholm

2013-02-16

I praxis utgjorde SIK och inte föreningens medlemmar ”högsta remissinstans” vilket skapade merarbete och osäkerhet hos delar av styrelsen och bland medlemmar.

Årsmötet beslutade att lägga kvalitetsrådet under styrelsen. Ingen från kvalitetsrådet eller SIK var närvarande på mötet.

Beslutet skapade starka reaktioner från föregående kvalitetsråd och SIK, och blev efterföljt av flera möten.

I tillägg beslutade årsmötet:

 • Ändring av stadgar
 • Organisering av styrelsens arbete
 • Prioritering av styrelsens resurser
 • Val av ledamöter

Maj 2012

Programdesign/ kongress på Kreta i regi av SIK

Programdesign/ kongress på Kreta i regi av SIK

2012-05-

 • Föreningens styrelse och kvalitetsrådet är representerat
 • Föreningen tidigast redo för att arrangera kongress 2013 och önskar en noggrann översyn av ramar som tid, utsträckning, plats, pris, program mm
 • SIK öppet kritiska till detta och önskar att föreningen vidareför ramarna som var satta (5 dagar, Kreta, icke program osv)

April 2012

Nätverksträff

Nätverksträff i Oslo och Stockholm

2012-04-

Visning av dokumentären «An Ecology of Mind» av Nora Bateson med reflektion.

Mars 2012

Samarbetsavtal

Avtal mellan Kommunikologföreningen och Skandinavisk Institutt for Kommunikologi (pdf)

Samarbetsavtal undertecknas i Stockholm

2012-03-04

 • Samarbetsavtal mellan föreningen och SIK undertecknas i Stockholm.

Januari 2012

Årsmöte nr. 1

LÄNK TILL PROTOKOLL

Årsmöte i Oslo

2012-01-22

 • Diskussioner om stadgar, intentioner och organisering
 • Lika intention som SIK: vidareföring av metadisciplinen Kommunikologi
 • Samarbete med SIK om kvalitetssäkring och säkerhetsfeedback till kollegor.
 • Kvalitetsrådet rapporterar direkt till årsmöte – inte till styret.
 • Avtal med SIK om förhandlingsbara och icke förhandlingsbara ramar
 • Föreningen övertog ansvar för framtida kongresser
 • Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner blir hedersmedlemmar
 • Kommunikologer med certifiering på advanced level från SIK kan bli medlemmar

November 2011

Nätverksträff

 

Nätverksträff, båttur Oslo – Kiel

11-13 november, 2011

 • Kvalitetssäkring, samarbete och delaktighet
 • Firande av SIKs 30 års jubileum

Maj 2011

Kommunikologföreningen etableras

Kommunikologföreningen etableras på Kreta

27 maj 2011

Interimsstyrelsen leder arbetet med stadgar och organisationsstruktur, samla kontaktinformation till potentiella medlemmar, registrera föreningen i Brønnøysunds registret (norskt företagsregister) samt intervjua och föreslå kandidater till olika uppdrag och roller till första årsmötet i januari 2012.

Sommar 2010

Möte

Möte på Djurönäset

Sommar 2010

 • Arbetsgruppen jobbar fram förutsättningar till att etablera en förening
 • Mycket arbete gick åt med att ta fram förslag till stadgar och organisationsstruktur

Maj 2010

Programdesign/kongress

Programdesign/kongress på Kreta

Maj 2010

 • Diskussioner och etablering av arbetsgrupp för bildande av en förening