Vedtekter

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 09.11.2019

Vedtekter for Kommunikologforeningen 09.11.2019 (pdf)

Kommunikologforeningen er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 897091402.

Navn, adresse og formål

§1
Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge.

Foreningens dokumenter føres på norsk, svensk eller engelsk.

Kommunikologforeningen, stiftet 27. mai 2011, er en politisk og religiøst ubunden organisasjon åpen for de som studerer eller har fullført utdanning (utbildning/studier) via program som er kongruent med «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi», utgitt av Kommunikologforeningen.

Organisasjonsidé: Foreningen samler kollegaer innen området kommunikasjon og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi for utbytte av erfaringer samt støtte i kompetansespørsmål.

Foreningens formål er:

 • Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk for medlemmene
 • En tydelig og anerkjent kompetanse innen kommunikasjon og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi
 • Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid.

Organisasjon

§2:
Foreningen utøver sin virksomhet gjennom:

 • Årsmøtet
 • Styret og dets arbeidsgrupper
 • Kongressen
 • Foreningens offisielle nettside
 • Samlinger for kollegaer/medlemmer i foreningens regi

Foreningens virksomhetsår er kalenderår fra og med januar til og med desember

Medlemskap og kontingent

§3
Som medlem kan opptas den som studerer eller har fullført utdanning (utbilding/studier) via program som er kongruent med ”Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi”, utgitt av Kommunikologforeningen.

Vedtekter og bestemmelser som til enhver tid gjelder for foreningen skal være styrende for foreningens virksomhet og det medlemmer gjør i regi av foreningen.

Medlemskap innvilges av styret. Søknad innsendes skriftlig via foreningens hjemmesider og behandles på nestkommande styremøte. Dette gjelder også for tidligere medlemmer som etter utmelding ønsker å melde seg inn i foreningen på ny.

Utmelding av foreningen skjer etter skriftlig melding til styret. Det inneværende virksomhetsårets medlemsavgift tilbakebetales ikke.

Utestenging

Styret har rett til å suspendere medlemmer som bryter mot vedtekter/stadgar eller opptrer illojalt og skadelig mot foreningen, og årsmøtet kan gjennom beslutning med to tredjedels majoritet utestenge medlemmer.

§4
Medlemsavgift fastsettes av årsmøtet og gjelder for neste virksomhetsår. Medlemsavgift skal innbetales under det aktuelle virksomhetsårets første 6 måneder. Medlem som ikke har betalt medlemsavgift for virksomhetsåret ansees å ha trått ut av foreningen ved virksomhetsårets begynnelse. Styret har rett til å bevilge suspensjon/uppskov eller nedsetting av medlemsavgift om særskilte grunner/skäl foreligger.

Rutiner for kontingentinnkreving bestemmes av styret.

Foreningens møter

§5
Foreningens høyeste besluttende organ er årsmøtet, som holdes årlig innen 4 måneder etter avsluttet virksomhetsår.

§6
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret etter behov, og skal innkalles når minst 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig og med begrunnelse krever det. I sistnevnte tilfelle skal møtet avholdes senest 30 dager etter mottak av begrunnet krav. Ekstraordinært årsmøte behandler bare/endast de sakene/ärenden som er angitt i møteinnkallingen.

§7
Styret er ansvarlig for at innkallelse til årsmøte med dagsorden er utsendt senest 2 uker før avholdelse. Sted og dato for årsmøte skal meddeles medlemmene så snart datoen er satt og senest 8 uker før.

§8
Forhandlingene på årsmøtet ledes av en dirigent som foreslås av valgkomiteen.
Dirigenten velges av forsamlingen.

§9
Ordinært årsmøte skal som et minimum ha disse punkter på dagsorden:

 • Åpning av årsmøtet
 • Konstituering
  • Valg av ordstyrer/dirigent
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av fullmakter
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av referenter
  • Valg av redaksjonskomite hvis behov ved mange innkomne forslag
  • Valg av to årsmøtedelegater til å underskrive protokollen
  • Valg av tellekorps
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap med revisorrapport
 • Ansvarsfrihet for styret
 • Virksomhetsplan og budsjett
 • Eventuelle vedtektsendringer
 • Eventuelle innkommende forslag/motioner fra medlemmer
 • Valg
  • Valg av leder og styre
  • Valg av valgkomite med 3 medlemmer
  • Valg av revisor
 • Eventuelt/øvrigt
 • Avslutning

§10
Forslag fra medlemmene utenom ordinær dagsorden som ønskes fremsatt til avstemming, skal sendes til styret senest 4 uker før årsmøte og formidles med kommentarer fra styret til medlemmene senest 2 uker før årsmøte.

§11
E-post og informasjon på foreningens nettside anses som tilstrekkelig distribusjonskanal for informasjon om foreningens aktiviteter, inklusive innkalling til og orientering om årsmøte. Foreningen skal også ha/tillhandahålla en lukket/sluten side på Facebook for å ha mulighet til intern informasjon og debatt, for de medlemmene som ønsker dette.

§12
Årsmøtet beslutter med simpelt flertall, unntatt i saker som gjelder vedtektsendringer og oppløsning, se §19 og §20.

§13
Ved avstemming på årsmøtet har hvert medlem 1 stemme, forutsatt at medlemskontingent er betalt for påbegynt virksomhetsår. Skriftlig avstemming skal finne sted dersom et medlem krever det. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.

Faglige samlinger

§14
Styret skal arrangere årlig kongress og i tillegg bidra til at det avholdes faglige nettverkstreff. Kongressen er foreningens viktigste faglige samling for faglige diskusjoner, inspirasjon og læring.
Nettverkstreffene skal arrangeres med variasjon på geografisk sted, slik at flest mulig av medlemmene får mulighet til å delta på minst ett årlig nettverkstreff.

Styret

§15
Styret består av 5 styremedlemmer + 2 varamedlemmer/suppleanter.
Leder velges direkte av årsmøtet for et år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at 2 av styremedlemmene er på valg hvert år.
Varamedlemmer/suppleanter velges for 1 år.

Følgende roller skal fordeles av styret og presenteres for årsmøtedeltakere senest
sammen med utsendelse av årsmøteprotokollen

 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Sekretær

Varamedlemmer har alltid møterett i styret, og har stemmerett i styret dersom noen av styrets ordinære medlemmer melder forfall.

 • Styret skal så langt det er mulig velges med følgende fordeling:
 • Balansert sammensetning med hensyn til land som har medlemmer i
  foreningen
 • Balansert sammensetning med hensyn ti kjønn og alder
 • Leder velges uavhengig av fordelingshensyn

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er fremmøtt.
Valgkomite foreslår en revisor blant medlemmene for revisjon av årsregnskap, som velges av årsmøtet.

§16
Styret representerer foreningen og leder foreningens aktiviteter mellom årsmøtene.
Styret er ansvarlig innkreving av medlemsavgift, medlemsregister, budsjett, regnskap og det som vedtektene for øvrig bestemmer.
Styret kan etablere arbeidsgrupper etter behov.

§17
Utgått.

Tegning og heftelse

§ 18
Lederen for foreningen gis prokura, og to styremedlemmer har sammen signaturrett.
Foreningens økonomiske forpliktelser kan ikke overføres til medlemmene personlig.

Vedtektsendringer og oppløsning av foreningen

§19
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene eller simpelt flertall på to påfølgende årsmøter.

§20
Beslutning om oppløsning av foreningen avgjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Samtidig skal det tas beslutning om hvordan foreningens aktiva og passiva skal fordeles.