Nyhet

Styrelsen i Kommunikologföreningens (KF) sammanfattning SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta

Kommentarer efter styrelsens uttalande 22 maj 2017 Fackdokumentation och Samarbete Styrelsens sammanfattning kring frågan om SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta. Föreningen är fortsatt öppen för samarbete i praxis, under förutsättning att ramar syften och teman ligger i linje med Kommunikologföreningens mandat. Med erfarenheter från tidigare styrelser och ledamöter att många timmars fysiska möten och goda tillstånd, i efterhand skapat otydlighet, bland de medverkande med skiftande uppfattningar, tolkningar om vad som sas och beslutades. Dessvärre har dessa möten skapat mer otydlighet än klargörande. Styrelsen för (KF) har därför som förberedelse inför inbjudan till fysiskt möte med Fleiner & Sjøbakken/SIK för dialog kring samarbete samt på uppdrag av bl.a. fler...

Nyhetsbrev nr. 4 2017

Høstens kongress med program, oppdatering av hjemmesiden og invitasjon til innspill for fagdokumentasjonen. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 3 2017

Informasjon fra styret i Kommunikologforeningen: ny hjemmeside, høstens kongress, fagdokumentasjon mm. Se hele nyhetsbrevet

Kongress 2016: Rapport

Kongressen ble arrangert for 4. gang i regi av Kommunikologforeningen i Arvika den 22. til 25. september 2016. Kongressen var, som tidligere, åpen for alle kommunikologer. Tusen takk til alle deltakerne for stort engasjement og nyttige og viktige diskusjoner, ikke minst om «Faglig dokumentasjon for kommunikologer. Taksonomi og terminologi.», tidligere referert kort til som «standard». Arbeidsgruppen for standardarbeidet vil gjennomgå forslagene til endringer fra kongressen før styret sender ut en oppdatert versjon til høring. Her kan du lese oppsummeringen fra kongressen: Referat fra kongressen 2016 (docx)

Uttalelse fra styret etter nyhetsbrev fra Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for kommunikologi 16.06.2016

Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi har sendt ut et nyhetsbrev 16.06.2016. Imidlertid er informasjonen som gis om Kommunikologforeningen uriktig og misvisende. Rådet skriver: Föreningen har valt att inte ha något samarbete med Skandinavisk Institutt for Kommunikologi från och med den 23 januari 2016. Fundamentet för samarbetet har varit en gemensam intention om vidareföring av disciplinen och kvalitetssäkring som gemensam plattform. På Kommunikologföreningens årsmöte den 23 januari 2016 röstade medlemmarna i föreningen fram ett beslut som innebär att samarbetet inte längre finns kvar. Efter årsmötet har Institutet bjudit in Kommunikologföreningen till ett möte för att öppna diskussionen om relation och hur samarbete skulle kunna se ut. Föreningens styrelse väljer at...

Nettverkstreff om dokumentasjon i Drammen 30.04.2016

Treffet hadde følgende intensjon: Et faglig område knyttet til kommunikologforeningens hjemmeside, «Kommunikologbanken» som kommunikologer oppsøker og finner nyttig informasjon om kommunikologi som disiplin, temaorientert utfyllende dokumentasjon knyttet til våre sorteringer, mønstre og elementer, og… Treffet ble gjennomført innenfor foreningens rammer og intensjoner, og samtlige deltakerne bidro til dette. Her finner du oppsummeringen fra treffet. Styret vil, på bakgrunn av i rammene av foreningens vedtekter og årsmøtet i januar 2016, ytterligere forsterket av innspillene fra kongressen i 2015, dette nettverkstreff og nettverkstreff i Stockholm i februar, samt av resultatene av spørreundersøkelsen/enkäten gjennomført våren 2016, fortsette dokumenteringsarbeidet i henhold til/enligt plan. ...

Kontakt mellom styret og Skandinavisk Institutt for Kommunikologi i 2016

Styret i foreningen og SIK har i løpet av 2016 hatt følgende kontakt: Styret forespurte Skandinavisk Institutt for Kommunikologi og deres kvalitetsråd om de ønsket å bidra til nettverkstreff i Stockholm den 20. februar 2016, en forespørsel som SIK og kvalitetsrådet avslo. Styret har bedt SIK om en skriftlig klargjøring av deres standpunkter i følgende saker: Det foreningen kaller «standards» og eierskap til disse. Hva sertifisering fra Fleiner & Sjøbakken/SIK innebærer utover bevis for gjennomført utdanning. SIK og kvalitetsrådets rammer, organisering samt kort informasjon om pågående prosesser og de arbeidsgrupper som har startet å arbeide. SIK ba i e-post den 6. mars 2016 om et møte for å diskutere samarbeid med foreningen, sertifikater og standard utarbeidet av Kommunikologforening...

Spørreundersøkelse blant kommunikologer og studenter våren 2016

Kommunikologforeningens styres oppsummering av spørreundersøkelse (enkät) blant kommunikologer og studenter i perioden 4. – 15. mars 2016 Effekt av kommunikologisk kompetanse Bakgrunn til undersøkelsen/enkäten og rapporten En del av kritikken som ble fremstilt i den svenske mediedebatten om kommunikologi er mangelen på/avsaknad av dokumentasjon. Styret i foreningen deler denne oppfatningen, dokumentasjon er det tiltaken/den åtgärd som er etterlyst av kommunikologer i mange år. Styret foreslo til medlemmene i 2015 å starte prosesser for å få frem dokumentasjon av det faglige materialet, med forslag om å presentere dette i form av en «standard». Foreningens medlemmer gjorde i årsmøtet 2016 en enstemmig majoritetsbeslutning om dette og uttrykte et ønske om å påskynde prosessen og ta frem en f...

Nettverstreff 20. februar 2016 i Stockholm

Lørdag 20. februar 2016 var det nettverkstreff i Stockholm med mediasaken i Sverige som tema. Sammen diskuterte vi og filtrerte sammendrag av de ulike innslagene. Deretter hadde vi brainstorming om tiltak/åtgjärder for hvordan forebygge tilsvarende saker i fremtiden. Nettverkstreffet var preget av åpen diskusjon, takhøyde, kreativitet og et stort engasjement. Brainstormingsdelen av møtet resulterte i en lang rekke mulige tiltak/åtgjärder. Styret har valgt å prioritere følgende fire fremover: Standardarbeidet, supplert med innebörd/hva det innebærer Spørreundersøkelse/enkät FAQ – fråger og svar om uttalelser fra media Utforske presupposisjoner i nettverket – som er nyttige eller unyttige, som pacer eller mispacer omgivelsen, kunder osv.   Her er bildene som ble presentert: Nettverkstre...

UTTALANDE FRÅN KOMMUNIKOLOGFÖRENINGENS STYRELSE till kommunikologistuderande och kommunikologer

Vi tycker att det mycket positivt att det relativt nybildade kvalitetsrådet under SIK, nu publicerat information och klargör rådets ramar se http://kommunikologi.no/kvalitetsradet.html. Vi vill med ledning av detta försöka att bidra till mer än mer tydlighet om de olika aktörer som finns i nätverket av kommunikologer och aktörernas olika roller. SIK/kvalitetsrådet har ansvaret för att svara på frågor som har med ”fag/(akademi)utveckling” av disciplinen och dess historia att göra. Utbildarna (SIK och de andra utbildnings programmen) har ansvaret för att svara på vad de undervisar om i sina utbildningar. Kommunikologföreningen är en aktör under en självständig ram som individer av kommunikologer har satt upp för att kunna mötas i gemenskap som kommunikologer. Föreningen kan och vill vara ett...

Kommunikologi som tema for reportasjeserie i Vetenskapsradion

Vetenskapsradion publiserer nå en reportasjeserie der de blant annet gransker Unionen og noen svenske kommuner som har leid inn kommunikologer som konsulenter for å arbeide med kompetanseutvikling. Her er en lenke til programmene: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6341929 Kommunikologforeningens styre finner det positivt at disiplinen kommunikologi vekker tilstrekkelig nysgjerrighet til at journalister velger å granske disiplinen og effekten av anvendt kommunikologisk kompetanse. Kommunikologforeningen praktiserer full åpenhet og transparens i sitt arbeid både internt overfor medlemmer og eksternt. Som kommunikologer har vi erfart at den tverrfaglige kompetansen fra studier i kommunikologi kan gjøre en forskjell, og her er et eksempel som understøtter de...

Forslag til standard for kommunikologisk terminologi – utkast for synspunkter

Til medlemmer i Kommunikologforeningen, øvrige kommunikologer og studenter i Kommunikologi FORSLAG TIL FAGDOKUMENTASJON FOR KOMMUNIKOLOGER Det vedlagte dokument er et utkast til beskrivelse av materialet, ord og begreper som brukes i metadisiplinen Kommunikologi©. Hensikten er at oppdatert informasjon skal være tilgjengelig for alle kommunikologer. Styret har som forslag valgt å kalle dokumentasjonen en «Standard» samt materialet for «taksonomi», fordi det ankrer til andre profesjonelle rammer, se under, og fordi en standard er en gyldig referanse. Presupposisjonen bak forslaget er at siden vår disiplin er tverrfaglig/tvärdisciplinär så bør, ikke minst vi som kommunikologer, bruke nyttige begrep fra andra områder/disipliner. Det å lese standarden gir ikke tverrfaglig metakompetanse. Kommun...