Nyhet

Forslag til standard for kommunikologisk terminologi – utkast for synspunkter

Til medlemmer i Kommunikologforeningen, øvrige kommunikologer og studenter i Kommunikologi

FORSLAG TIL FAGDOKUMENTASJON FOR KOMMUNIKOLOGER
Det vedlagte dokument er et utkast til beskrivelse av materialet, ord og begreper som brukes i metadisiplinen Kommunikologi©. Hensikten er at oppdatert informasjon skal være tilgjengelig for alle kommunikologer. Styret har som forslag valgt å kalle dokumentasjonen en «Standard» samt materialet for «taksonomi», fordi det ankrer til andre profesjonelle rammer, se under, og fordi en standard er en gyldig referanse. Presupposisjonen bak forslaget er at siden vår disiplin er tverrfaglig/tvärdisciplinär så bør, ikke minst vi som kommunikologer, bruke nyttige begrep fra andra områder/disipliner.

Det å lese standarden gir ikke tverrfaglig metakompetanse. Kommunikologer kan velge å referere til denne i fremtiden.

Bakgrunn
Forslaget har hittil vært gjennom følgende steg/trinn:

  • Det ble første gang utarbeidet av Monika Eknes i etterkant av kvalitetssikrings-uken i september 2014
  • I etterkant av kongressen i 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Linda Nilsson, Max Wilhemsson og Monika Eknes. Kommentarer fra arbeidsgruppen ble innarbeidet i forslaget
  • Tidligere feedbackservicegruppe mottatt forslaget, men rakk/hann aldri å behandle den. Kommentarer fra Morten Ånerud ble imidlertid mottatt og innarbeidet
  • Styret har deretter tilsammen med feedbackservicegruppen og valberedningen kommentert og visse justeringer har gjorts

Forslag til prosess og eierskap:

  • Standarden bør eies av Kommunikologforeningen
  • Standardforslaget bør sendes på høring blant alle foreningens medlemmer, kommunikologer og studenter i Kommunikologi
  • Gjennomgang og tilbakemelding fra SIK
  • Når styret mener at forslaget er tilstrekkelig forankret blant medlemmene, foreslår styret standardforslaget godkjent som en standard på et årsmøte
  • Standarden bør oppdateres med passende tidsintervallet, slik at den er et oppdatert, levende og åpent material for medlemmene i foreningen og andre kommunikologer
  • Standarden bør finnes i svensk, norsk og engelsk oversettelse, som et minimum.

Generelt om standarder
Standardisering er er et virkemiddel for å sikre kongruent kvalitet.

Standardiseringsarbeid foregår i utviklingsprosesser som involverer mange fageksperter på standardens fagområde. De ulike ekspertene bidrar med sin kunnskap. Dette sikrer forankring, eierskap og best mulig kvalitet på standarden.

Det forskes ikke «på» standarder. Standarder beskriver «state of the art» og er resultatet av valg og forhandlinger, basert på den kunnskapen som er tilgjengelig både fra forskning og fra praksis. Av samme årsak stilles det ikke spørsmål om en standard er «vitenskapelig». Standarder er gyldige referanser i vitenskapelige arbeider. Å benytte en gitt standard er et valg og i noen tilfeller pålagt gjennom lov- eller kontraktskrav.

Ingen forventer at personer uten relevant fagkunnskap kan forstå en gitt standard.

Her er en oversikt over standarder utgitt av ISO:
http://www.standard.no/fagomrader/
http://www.sis.se/ (trykk på Âmnesområde på venstre side)

Standarder utgis også av profesjonsorganisasjoner, se for eksempel https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx

Wikipedia om standard:
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard
https://en.wiktionary.org/wiki/standard

Her er forslaget til Standard for kommunikologisk terminologi:

Forslag til standard for kommunikologisk terminologi (docx)

Send dine kommentarer til styret@kommunikologforeningen.org innen 8. januar 2016.

Share This Post

Leave a Reply