Nyhet

Spørreundersøkelse blant kommunikologer og studenter våren 2016

Kommunikologforeningens styres oppsummering av spørreundersøkelse (enkät) blant kommunikologer og studenter i perioden 4. – 15. mars 2016

Effekt av kommunikologisk kompetanse

Bakgrunn til undersøkelsen/enkäten og rapporten

En del av kritikken som ble fremstilt i den svenske mediedebatten om kommunikologi er mangelen på/avsaknad av dokumentasjon. Styret i foreningen deler denne oppfatningen, dokumentasjon er det tiltaken/den åtgärd som er etterlyst av kommunikologer i mange år.

Styret foreslo til medlemmene i 2015 å starte prosesser for å få frem dokumentasjon av det faglige materialet, med forslag om å presentere dette i form av en «standard». Foreningens medlemmer gjorde i årsmøtet 2016 en enstemmig majoritetsbeslutning om dette og uttrykte et ønske om å påskynde prosessen og ta frem en første versjon i 2016.

Etter nettverkstreffet i februar 2016 tok styret en beslutning, på tilbud og initiativ fra XLO Change Academy AS (ved Beate Lofseik og Monika L. Eknes) å kostnadsfritt for foreningen å gjøre en spørreundersøkelse/enkät om hvordan kommunikologer oppfatter nytten av sin kommunikologiske kompetanse.

Rapporten fra undersøkelsen, som utarbeidet av XLO Change Academy, gir informasjon til styrets videre arbeid i kongruens med foreningens ambisjon om å være åpen og transparent internt og eksternt.

Enkäten/undersökelsen representerer sammen med forslag til standard, en den i foreningens arbete med att ta fram «dokumentation».

Styret vil herved fremføre en varm takk for arbeidet og innsatsen med dette. Arbeidet i styret og foreningen generelt hviler på ideelt arbeide og frivillige innsatser av medlemmer.

Vi oppmuntrer til flere initiativ i nettverkene for å bidra til utviklingen av Kommunikologforeningen, til et uavhengig/oberoende demokratisk organ av kommunikologer for kommunikologer.

 

Kort sammanfattning av resultatene

  • 125 kommunikologer og studenter valgte å besvare hele eller deler av undersøkelsen.
  • Nesten 90% av respondentene forteller at de bruker sin kommunikologiske kompetanse i stor eller svært stor grad i sitt arbeid.
  • Ca 90% av respondentene forteller at de har stor eller svært stor nytte av sin kommunikologiske kompetanse i sitt arbeid.
  • Mer enn 90% av respondentene rapporterte at kombinasjonen kommunikologisk kompetanse og øvrig fagkompetanse ga mye høyere eller høyere kompetanse i å analysere ulike situasjoner, problemstillinger mm. Ca 90% rapporterte om mye høyere eller høyere kompetanse i å gjøre endringsarbeid og å foreslå endringstiltak etter analyse. I overkant av 80% rapporterte om mye høyere eller høyere kompetanse i å kvalitetsvurdere etter analyse.
  • Nesten 75% av respondentene etterlyser «Skriftlig dokumentasjon (materialet, faghistorien, standard mm)», og nesten 55% etterlyser «Vitenskapelige referanser».
  • Ca 40% av respondentene ønsker «Samarbeidspartnere som også har kommunikologisk kompetanse», «Nettverkstreff» og «Etterutdanningskurs med filtreringsobjekter og trening på aktivitetsrammer utover filtreringsobjekter og aktivitetsrammer dekket av dagens utdanning i kommunikologi».
  • Nesten 50% av respondentene beskrev kommunikolognettverk som faglig(e) nettverk.
  • Nesten 40% beskrev nettverkene som «Flere løse nettverk», og 35% som «Profesjonell(e) nettverk».
  • I overkant av 8% av respondenten valgte alternativet «Sektlignende», et alternativ som ble inkludert som følge av kritikken fra Vetenskapsradion.

 

Her kan du lese hele rapporten fra XLO Change Academy:
Rapport (docx)
 

Styrets konklusjoner/slutsatser:

(Obs vi imøteser/emotser gjerne kommentarer og andra synpunkter omkring dette)

Resultatene bekrefte hypotese at kommunikologisk kompetanse er nyttig for de fleste som tilegner seg denne.

Samtidig rapporterer noen av respondentene om negativ nytte av sin kommunikologiske kompetanse. Vi kan ikke lese ut fra kommentarene gitt hva som er bakgrunnen for dette.
Senere undersøkelser bør derfor innhente nærmere informasjon om dette, slik at denne kan brukes til å forbedre foreningens tilbud til medlemmer, utbildare og kommunikologer generelt.

Styret tar til etterretning respondentenes besvarelser om av behov eller ønsker om for i enda større grad kunne anvende, skape resultater, referere til og høste anerkjennelse for sin kommunikologiske kompetanse:

Styret tolker resultatene til at en presupposisjon om at kommunikologer utgjør «ett samlet nettverk» ikke er riktig. Styret er glad for at såpass mange respondenter valgte alternativene faglig(e) og profesjonell(e) nettverk. Samtidig tar styret på alvor at så mange som 8% av respondentene mener at nettverket/nettverkene er «sektlignende». Årsmøtet i januar 2016 ga et tydelig mandat til styret om å praktisere full åpenhet og transparens i sitt arbeid både internt overfor medlemmene og eksternt, og aktivt bidra til å utvikle en kultur der kommunikologer opplever at det er trygt å feile, der det finnes takhøyde, raushet/generositet og respekt for hverandres ulike kompetanser og innsatser. «Sektlignende» er en betegnelse som er i strid med dette. Styret vil fortsette arbeidet i henhold til mandatet fra årsmøtet.

Kommunikologforeningens styre med varamedlemmer/suppleanter,
Monika L Eknes, Roger Sjursen, Ole Gustafsson, Anna Carlsson, Linda Nilsson og Kenneth Tilley

Share This Post

Leave a Reply